Τραπεζική διαμεσολάβηση

Eίναι σήμερα γεγονός ότι οι κανόνες στον οικονομικό χώρο και οι συνθήκες χρηματοδότησης γίνονται διαρκώς πιο περίπλοκοι, καθώς αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται και να αποδέχονται ένα πιο αυστηρό χρηματοδοτικό περιβάλλον, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η σημερινή γενική οικονομική κατάσταση απαιτεί από τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις να έχουν προϋποθέσεις και οργάνωση, ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητες καταστάσεις και ρίσκα και να μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Η εταιρεία μας προσφέρει πλήρη συμβουλευτική και διαχειριστική υποστήριξη στον τομέα αυτό.

Έχοντας διαπραγματευτεί πολύ σημαντικό αριθμό συναλλαγών χρηματοδοτήσεων και επαναχρηματοδοτήσεων σε επενδύσεις επιχειρήσεων στην Eλλάδα, διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό ειδικών τραπεζικών θεμάτων. Έτσι, η εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών μας οικονομολόγων και νομικών παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των τραπεζικών συναλλαγών, αφού ενεργούμε και για λογαριασμό των δανειστών και των οφειλετών.

Πελάτες μας είναι: εταιρείες, επενδυτές, τράπεζες, χρηματοδοτικοί οργανισμοί και εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων για επενδύσεις.

  • Oι δραστηριότητές μας είναι συναφείς με τις δραστηριότητες ενδιαμέσων (μεσολαβούντων) χρηματοπιστωτικών οργανισμών-τραπεζών.
  • Aσχολούμαστε με τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων κάθε μορφής και αντικειμένου, μέσω χρηματοπιστωτικών οργανισμών ή τραπεζών εσωτερικού και εξωτερικού ως τραπεζικοί διαμεσολαβητές.
  • Eποπτεύουμε χρηματοδοτήσεις πελατών από τράπεζες. Eπιλέγουμε τράπεζες κατάλληλες για τους αντίστοιχους πελάτες, διαπραγματευόμαστε τους όρους, τους τόκους και τα επιτόκια των χρηματοδοτήσεων των πελατών.
  • Παρέχουμε φοροτεχνικές, λογιστικές και νομικές υπηρεσίες στη διαδικασία χρηματοδοτήσεων πελατών.
  • Συμβαλλόμεθα με τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Eλλάδα, στην Eυρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες για χρηματοδοτήσεις πελατών έναντι προμήθειας.

Εγγυητικές επιστολές

Εκδίδουμε μέσω συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών οργανισμών για λογαριασμό πελατών εγγυητικές επιστολές. Σε συνεργασία με τραπεζικούς, χρηματοπιστωτικούς και ασφαλιστικούς ομίλους της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών διαμεσολαβούμε στην έκδοση εγγυητικών επιστολών που διέπονται και είναι σύμφωνες με τις σχετικές αποφάσεις των νομισματικών αρχών της χώρας μας και των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εγγυητικές αυτές διέπονται πάντα από τους ομοιόμορφους κανόνες και πρακτικές για τις ενέγγυες πιστώσεις, όπως αυτές ορίζονται στις δημοσιεύσεις του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Εγγυητικές τύπου: συμμετοχής σε διαγωνισμούς, προκαταβολής υλικών, καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας, καλής πληρωμής, ανοίγματος πίστωσης, letter of credit (ενεγγύου πιστώσεως) εκδίδονται από τους συνεργαζόμενους με εμάς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με βάση την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και την οικονομική του συμπεριφορά.

Ρευστότητα βάσει τιμολογίων πώλησης (Factoring)

Σε συνεργασία με μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς του εξωτερικού είμαστε σε θέση να παρέχουμε ρευστότητα στις επιχειρήσεις βάσει των εκδοθέντων τιμολογίων προς τους πελάτες της. Η Royal S.A. έρχεται σε μια πολύ σοβαρή οικονομική συγκυρία να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό των επιχειρήσεων με την αξιόπιστη λύση που προτείνει. 

Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη: εντός λίγων ημερών από την αποστολή και έγκριση των τιμολογίων, η επιχείρηση μπορεί να λαμβάνει έως το 80% της αξίας των τιμολογίων ως προκαταβολή. Ο χρόνος πίστωσης τιμολογίων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι έως 6 μήνες, χωρίς πλαφόν ανώτατο ανά πελάτη, εφόσον έχει πιστοληπτική ικανότητα και χωρίς τις γνωστές χρονοβόρες τραπεζικές διεργασίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να ενημερωθείτε για τη νέα αυτή παροχή και να μπορέσετε να επωφεληθείτε από τη διαδικασία αυτή!