Παροχή οικονομικών υπηρεσιών και επιχειρηματικής στήριξης

Οικονομικές υπηρεσίες

 • Παρέχουμε υπηρεσίες εκπόνησης οικονομικών μελετών συμβούλου σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Παρέχουμε υπηρεσίες οικονομικού συμβούλου για την επιχειρηματική στρατηγική, τη συγχώνευση και την εξαγορά επιχειρήσεων με παράλληλη εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.
 • Παρέχουμε υπηρεσίες συμβούλου επενδύσεων και χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Συμμετέχουμε στις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας επενδύσεων νέων επιχειρήσεων παρέχοντας ταυτόχρονα και υπηρεσίες συμβούλου αντίστοιχων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
 • Παρέχουμε υπηρεσίες οικονομικών, φορολογικών και φοροτεχνικών συμβούλων, καθώς και αντίστοιχες νομικές συμβουλές.
 • Πραγματοποιούμε στατιστική έρευνα αγοράς.
 • Παρέχουμε υπηρεσίες επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβούλων σε μητρικές εταιρείες (holding companies).

Επιχειρηματική στήριξη

 • Διαχείριση και επενδύσεις κεφαλαίων φυσικών και νομικών προσώπων.
 • Ίδρυση και συμμετοχή σε εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και γενικότερα σε εταιρείες του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα.
 • Αναδιοργάνωση, ανάπτυξη και μηχανοργάνωση εταιρειών.
 • Eισαγωγή εταιριών στο Xρηματιστήριο Aξιών Aθηνών, καθώς και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών που είναι ήδη εισηγμένες.
 • Aνάληψη δημοσίων εκδόσεων τίτλων.
 • Διαχείριση θεμάτων ανθρωπίνου δυναμικού, εξεύρεση και επιλογή στελεχών, καθώς επίσης και διαχείριση συστημάτων απόδοσης και αμοιβών, προγραμμάτων επιμόρφωσης, εκπαίδευσης, κ.λπ.
 • Δημιουργία business plan επιχειρήσεων.
 • Πλήρης κάλυψη λογιστικών και φορολογικών θεμάτων.
 • Δραστηριότητες σχετικές με ακίνητη περιουσία, εκμισθώσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 • Παροχή συμβουλών για τον υλικό εξοπλισμό και τα προγράμματα πληροφορικής.
 • Παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών.